តើអ្នកដឹងប៉ុន្មានអំពីវិធីលុបបំបាត់ឋិតិវន្តដែលបានបង្កើតក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបោះពុម្ពរបស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព uv?

នៅពេលដែលបរិយាកាសឋិតិវន្តដែលបានបង្កើតកំឡុងដំណើរការបោះពុម្ពរបស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព uv គឺស្ងួត ហើយសំណើមមានកម្រិតទាប អគ្គិសនីឋិតិវន្តត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងងាយស្រួល ដែលបណ្តាលឱ្យមានឥទ្ធិពលអេឡិចត្រូស្ទិករវាងក្បាល និងសម្ភារៈ។