ការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការដំឡើងផ្លូវទឹកថ្នាំនៃម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព uv flatbed

uv驱动电路的主要安装分为安装部分,一是电路的,二是墨管的安装,三是安装后的调试。

1、将UV平板发射器,根据喷头上署名的电源,将不同的平面一线位置插上。

2、将扁扁线插入打印头内板,打印头接缝处22无打印纺布,打印时头产生飞墍忻入头产生飞墍忻结印时头产生飞墨忻囲

墨管安装事项:

1、将墨的连接处,用管拧紧墨,固定到连接处។

2、将分别命名为大墨,袋内器装置。按照钻墨者的不同顺序,手机笔记។

安装后调试和测试项目:

1、打开设备电源开关,打开喷头开关,看UV上的绿灯功能是否亮។

២.点击装置压墨,在看墨水是否连贯成水滴។

3、设备回原点后,打印UV,检在过程中喷头,在中手套,自然不用墨迹与直接接触។如进入眼睛的擦擦,立即用纸巾洗។

១០១៦


ពេលវេលាផ្សាយ៖ មិថុនា-៣០-២០២២